PRAVIDLA JARNÍ SOUTĚŽE 2017

Aktualizace pravidel

Aktualizace provedena dne 14.6.2017

Aktualizace pravidel se týká následujícíh bodů:

 1. Soutěž prodloužena do 31.7.2017
 2. Výhry budou výhercům odeslány na jimi uvedené adresy nejpozději do 30. 9. 2017.

Pravidla Jarní soutěže 2017

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost Cemio Switzerland, s.r.o., IČO 279 44 905, se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Veverkova 1343/1, PSČ: 500 02. Společnost je zapsána u Krajského soudu v  Hradci Králové, oddíl C, vložka 31599 (dále jen „organizátor“).

Trvání soutěže

Soutěž trvá od 15. 3. 2017 00:00:01 hodin do 31. 7. 2017 23:59:59 hodin včetně.

Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která splní dále stanovené podmínky (dále jen „účastník“).

Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo v jiném vztahu, obdobnému pracovnímu poměru k organizátorovi a jejich rodinní příslušníci ve smyslu §22 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Podmínkou účasti v soutěži je úplné vyplnění hodnocení přípravku Cemio KAMZÍK na webových stránkách www.cemiokamzik.cz/hodnoceni. Na jednu e-mailovou adresu lze vyplnit právě jedno hodnocení.

Ceny

Do soutěže je jako výhra vloženo celkem 100 kloubních kúr, tedy 600 balení přípravku Cemio KAMZÍK 60 cps. v souhrnné prodejní hodnotě 250 000 Kč.

Každý výherce slosování obdrží 6 balení přípravku Cemio KAMZÍK 60 cps., tedy kloubní kúru na 2 měsíce při dodržování doporučeného dávkování.

Slosování proběhne po skončení doby trvání soutěže. Výhry budou výhercům odeslány na jimi uvedené adresy do 30. 9. 2017.

Průběh soutěže

Součástí povinného hodnocení přípravku Cemio KAMZÍK je odpověď na tyto otázky:

   1. Zaškrtněte na škále 1 – 5 do jaké míry Vám přípravek Cemio KAMZÍK pomáhá.
   1. Vyberte z následujících odpovědí ty, které z Vašeho pohledu vystihují přínos Kamzíka (můžete zaškrtnou více odpovědí):
   1. Doporučil byste přípravek Cemio KAMZÍK známému, blízkému? ANO/NE

Chcete Kamzíkovi vzkázat něco dalšího?                                                                                                    

 

Věk:

Pohlaví:

Kamzíka používám již:

Z účastníků soutěže, kteří zcela splnili podmínky účasti v soutěži, organizátor slosuje 100 výherců.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné, bez možnosti jakéhokoliv odvolání či přezkoumání. Výherci budou o své výhře informováni současně s odesláním jejich výhry.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností na základě vlastního uvážení.

Organizátor si vyhrazuje právo nezaslat dárek v případě nesprávně vyplněného soutěžního formuláře.

Organizátor neodpovídá za nedoručení vyrozumění či výhry způsobené problémy na straně příjemce (např. neplatná adresa, nedostupnost adresáta apod.).

Ostatní podmínky

Účastník dává účastí v soutěži souhlas, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním a zařazením jím uvedených osobních údajů do databáze organizátora soutěže, a to za účelem zabezpečení průběhu soutěže, tj. zejména za účelem kontaktování výherců a zaslání výhry, a dále pro účely marketingových akcí a nabízení obchodu nebo služeb organizátora, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je organizátor. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné, přičemž na zpracování osobních údajů jsou založeny podstatné principy této soutěže.

Tento souhlas uděluje účastník od okamžiku vstupu účastníka do soutěže až do okamžiku doručení písemného odvolání souhlasu se zpracováním těchto údajů účastníka soutěže nebo třetí osoby, jejíž údaje byly poskytnuty, organizátorovi. Účastník nebo příslušná třetí osoba jsou oprávněni organizátora písemně požádat o poskytnutí informací o osobních údajích o nich zpracovávaných.

Účastník je srozuměn s tím, že má práva plynoucí zejména z ust. § 11 a ust. § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění. Účastník účastí v soutěži stvrzuje, že je seznámen s tím, že souhlas poskytuje dobrovolně a může jej kdykoliv písemně odvolat, a dále prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté organizátorovi jsou pravdivé.

V případě, že by se účastník, jehož údaje byly účastníkem organizátorovi poskytnuty, domníval, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s jeho právy, mohou požádat organizátora jakožto jeho správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav. Tímto ustanovením však není dotčeno právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Organizátor prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím, a že je použije pouze k výše uvedeným účelům.

Účastník nemá nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí v soutěži.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž přerušit, odložit nebo zrušit. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku jeho zveřejnění na internetových stránkách organizátora.

Výherci výhry souhlasí s uvedením svého jména a příjmení na webových stránkách www.cemiokamzik.cz a v tiskových materiálech určených k propagaci přípravku Cemio KAMZÍK.

Vstupem do soutěže všichni účastníci souhlasí s těmito pravidly a zavazují se je dodržovat.

V Praze dne 15. 3. 2017

Cemio Switzerland, s.r.o.