Do vánoční soutěže s KAMZÍKEM® můžete nyní zasílat také čárové kódy z klasického „červeného“  balení! Nezapomeňte ovšem doplnit svou adresu a veškeré údaje, které jsou potřeba pro zařazení do soutěže tak, jak jsou uvedeny na spodní straně speciálního vánočního balení. Soutěžní kupon si můžete stáhnout a vytisknout zde, popř. můžete své odpovědi na soutěžní otázky a identifikační údaje poslat jednoduše napsané na papíře. Nesmí chybět Váš podpis a čárový kód!

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost Cemio Switzerland, s.r.o., se sídlem Veverkova 1343/1 Hradec Králové, 500 02, IČ: 279 44 905. Vedeno u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 128378.

Trvání soutěže

Soutěž trvá od 1. 11. 2015 do 31. 1. 2016.

Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky, která splní dále stanovené podmínky (dále jen účastník). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.

Účastník vystřihne čárový kód z balení přípravku Cemio Kamzík Vánoční a tento čárový kód nalepí na soutěžní kupón, který vystřihne přímo z krabičky přípravku Cemio Kamzík Vánoční.
Kamzik Vanoce 2015 KRABICKA CZ_kupon+kod
Soutěžní kupón z krabičky Vánočního KAMZÍKA

K zařazení do soutěže je nutné odpovědět na soutěžní otázky uvedené na soutěžním kupónu a řádně a bezvýhradně vyplnit požadované údaje. Takto vyplněný soutěžní kupón s čárovým kódem pak účastník soutěže odešle na adresu organizátora Cemio Switzerland, s.r.o., poštovní přihrádka č. 17, Durychova 972, 142 00, Praha 411nejpozději do 31. 1. 2016. Informace, které mohou být vodítkem ke správným odpovědím, budou uvedeny na webových stránkách organizátora. Vyhodnocení zaslaných odpovědí je výlučným právem organizátora.

Ceny

Každý účastník soutěže získává drobnou cenu. Prvních 103 účastníků, kteří správně odpoví na vědomostní otázky  a jejichž odpovědi na druhou otázku budou nejpřesnější, získají navíc tyto uvedené ceny:

      1. Cena:  Zlatý poklad v hodnotě 30 000 Kč
      1. Cena:  Zlatý poklad v hodnotě 20 000 Kč
      1. Cena:  Zlatý poklad v hodnotě 10 000 Kč
      1. – 103. Cena: Zlatá kloubní Kamzíkova kúra v hodnotě 2334 Kč

Zlatým pokladem se myslí zlaté dárky (např. hodinky, šperky, cihličky) v daných hodnotách.

Průběh soutěže

Výhercem 1. ceny se stane účastník, který správně odpoví na vědomostní otázky v soutěžním kupónu a jehož odpověď na soutěžní otázky bude nejpřesnější. Výhercem 2. ceny se stane účastník, který správně odpoví na vědomostní otázky v soutěžním kupónu a jehož odpověď na soutěžní otázky bude druhá nejpřesnější. Výhercem 3. ceny se stane účastník, který správně odpoví na vědomostní otázky v soutěžním kupónu a jehož odpověď na soutěžní otázky bude třetí nejpřesnější. Výhercem 4. až 103. ceny se pak stane dalších 100 účastníků, kteří správně odpoví na vědomostní otázky a jejichž odpovědi na soutěžní otázky budou  čtvrtá až sto třetí  nejpřesnější. V případě, že více účastníků, kteří správně odpoví na vědomostní otázky, zašle stejnou odpověď na tipovací otázku, která bude splňovat kritéria pro získání některé z cen, bude rozhodovat datum poštovního razítka na zásilce s kupónem s tím, že cenu získá ten účastník, jehož odpověď  je opatřena poštovním razítkem s dřívějším datem a časem.

Jeden účastník může zaslat více soutěžních kupónů, vždy však řádně vyplněných a s řádně nalepeným čárovým kódem.

Výherci v soutěži budou o výhře ceny, čase a způsobu jejího převzetí vyrozuměni organizátorem na uvedenou poštovní či elektronickou adresu.

Organizátor neodpovídá za nedoručení vyrozumění způsobené problémy na straně příjemce (např. neplatná adresa či e-mailová adresa, technické problémy poštovního serveru apod.).

V případě, že se výherce do sedmi kalendářních dnů od oznámení výhry nezkontaktuje s organizátorem způsobem sděleným v oznámení výhry, ztrácí na cenu nárok a cena propadne ve prospěch organizátora soutěže.

Dárky, které obdrží všichni účastníci soutěže, kteří odešlou včas řádně vyplněný soutěžní kupón na adresu organizátora, budou organizátorem zaslány na adresu uvedenou v soutěžním kupónu do 15. března 2016.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Ostatní podmínky

Účastník dává účastí v soutěži v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje získané v soutěži byly zařazeny do databáze organizátora soutěže a zpracovány organizátorem, společností Cemio Switzerland, s.r.o.., za účelem provádění marketingových akcí, a to po dobu od vstupu účastníka do soutěže až do písemného odvolání souhlasu účastníka soutěže se zpracováním těchto údajů. Organizátor prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím a že je použije pouze k účelu provádění svých marketingových akcí.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

V Praze dne 22. 10. 2015

Cemio